منوی اصلی
نظرسنجی
نظر سنجی


خبرنامه
سایت های مرتبط
ستاد سرمایه گذاری استان همدان
سال 1399، سال «جهش تولید» ................... ثبت نام از کلیه سرمایه گذاران و مجریان طرحهای نیمه تمام، غیر فعال و طرحهای توسعه ای استان................آمادگی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان جهت مشاوره و تسهیل صدور مجوزها از طریق نمایندگان تام الاختیار........................سرمایه گذاران محترم در صورت داشتن هرگونه اعتراض نسبت به مراحل صدور مجوز فعالیت و بهره برداری می توانند اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان اعلام نمایند.......

اولین جلسه کارشناسی نمایندگان تام الاختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در سال 1390


دومین جلسه کارشناسی نمایندگان تام الاختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در سال 1390


سومین جلسه کارشناسی نمایندگان تام الاختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در سال 1390


چهارمین جلسه کارشناسی نمایندگان تام الاختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در سال 1390


پنجمین جلسه کارشناسی نمایندگان تام الاختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در سال 1390


ششمین جلسه کارشناسی نمایندگان تام الاختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در سال 1390


هفتمین جلسه کارشناسی نمایندگان تام الاختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در سال 1390


هشتمین جلسه کارشناسی نمایندگان تام الاختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در سال 1390

امروز
جستجو
دیدنی های استان همدان
انتشارات
پنجره واحد سرمایه گذاری
اپلیکیشن اندروید مرکز خدمات سرمایه گذاری
آمار بازدید کنندگان